میزبانی ملی با هاست ایران سرعت چند برار در لود سایت ها و اینرتنت نیم بها بخشی کوچک از مزایای هاست های ایران !
512 MB
2,000/mo
 • ۱۰۲۴ مگابایت
 • میزان رم به ازای هر هاست
 • ۱ هسته
 • میزان سی پی یو به ازای هر هاست
 • ۲۰ پروسس
 • تعداد پرورسس همزمان
100 هزینه تنظیم
1 GB
4,000/mo
 • ۱۰۲۴ مگابایت
 • میزان رم به ازای هر هاست
 • ۱ هسته
 • میزان سی پی یو به ازای هر هاست
 • ۲۰ پروسس
 • تعداد پرورسس همزمان
100 هزینه تنظیم
2 GB
7,500/mo
 • ۱۰۲۴ مگابایت
 • میزان رم به ازای هر هاست
 • ۱ هسته
 • میزان سی پی یو به ازای هر هاست
 • ۲۰ پروسس
 • تعداد پرورسس همزمان
100 هزینه تنظیم
محبوب ترین
3 GB
9,500/mo
 • ۱۰۲۴ مگابایت
 • میزان رم به ازای هر هاست
 • ۱ هسته
 • میزان سی پی یو به ازای هر هاست
 • ۲۰ پروسس
 • تعداد پرورسس همزمان
100 هزینه تنظیم
محبوب ترین
5 GB
12,000/mo
 • ۱۰۲۴ مگابایت
 • میزان رم به ازای هر هاست
 • ۱ هسته
 • میزان سی پی یو به ازای هر هاست
 • ۲۰ پروسس
 • تعداد پرورسس همزمان
100 هزینه تنظیم
محبوب ترین
10 GB
17,000/mo
 • ۱۰۲۴ مگابایت
 • میزان رم به ازای هر هاست
 • ۱ هسته
 • میزان سی پی یو به ازای هر هاست
 • ۲۰ پروسس
 • تعداد پرورسس همزمان
100 هزینه تنظیم
محبوب ترین
15 GB
21,000/mo
 • ۱۰۲۴ مگابایت
 • میزان رم به ازای هر هاست
 • ۱ هسته
 • میزان سی پی یو به ازای هر هاست
 • ۲۰ پروسس
 • تعداد پرورسس همزمان
100 هزینه تنظیم
محبوب ترین
20 GB
27,000/mo
 • ۱۰۲۴ مگابایت
 • میزان رم به ازای هر هاست
 • ۱ هسته
 • میزان سی پی یو به ازای هر هاست
 • ۲۰ پروسس
 • تعداد پرورسس همزمان
100 هزینه تنظیم